รองสมเด็จพระราชาคณะ

รองสมเด็จพระราชาคณะ

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น พระราชาคณะชั้นหิรัญบัตร

ตั้งรักษาการเจ้าคณะเขตสายไหม

ตั้งรักษาการเจ้าคณะเขตสายไหม

พิธีมอบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะเขตสายไหม เพื่อให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์เรียบร้อยงดงาม

แต่งตั้ง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้ง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เมตตาเป็นประธานพิธีมอบพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แต่งตั้ง พระครูสุพจนธาดา (สมยงค์) ฉายา พุทฺธสโร

แต่งตั้ง พระครูสุพจนธาดา (สมยงค์) ฉายา พุทฺธสโร

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระครูสุพจนธาดา (สมยงค์) ฉายา พุทฺธสโร อายุ ๖๕ พรรษา ๔๓ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พ.ม.  สังกัดวัดบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดบางยี่ขัน และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน มี นางเอื้อจิต เปลี่ยนขำ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด อ่านใบตราตั้ง ๑๐สิงหาคม ๒๕๖๕ณ วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร New Gallery

แต่งตั้ง พระครูสกลกิจวิธาน (กล้า) ฉายา อภิชาโต

แต่งตั้ง พระครูสกลกิจวิธาน (กล้า) ฉายา อภิชาโต

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระครูสกลกิจวิธาน (กล้า) ฉายา อภิชาโต อายุ ๖๘ พรรษา ๔๗ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.บส.  สังกัดวัดเลา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดเลา และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงท่าข้าม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงท่าข้าม ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดเลา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร New Gallery

แต่งตั้ง พระครูอนุสิฐวัชรธรรม (ถวิล) ฉายา วชิรธมฺโม

แต่งตั้ง พระครูอนุสิฐวัชรธรรม (ถวิล) ฉายา วชิรธมฺโม

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปฎิบัติหน้าที่แทนในพิธีมอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระครูอนุสิฐวัชรธรรม (ถวิล) ฉายา วชิรธมฺโม อายุ ๕๐ พรรษา ๒๖ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ป.บส., พธ.บ. สังกัดวัดม่วงแค แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปกครองในทางคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดม่วงแค และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงบางรัก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงบางรัก ณ อุโบสถวัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร New Gallery

แต่งตั้ง พระครูโสภณพิหารกิจ (ภูวสิษฐ์) ฉายา วิริยธโร

แต่งตั้ง พระครูโสภณพิหารกิจ (ภูวสิษฐ์) ฉายา วิริยธโร

พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมตตาเป็นประธานมอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระครูโสภณพิหารกิจ (ภูวสิษฐ์) ฉายา วิริยธโร อายุ ๔๖ พรรษา ๒๕ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.ม. สังกัดวัดกระทุ่ม แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงประเวศ-สะพานสูง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงประเวศ-สะพานสูง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี พระครูอมรธรรมนิวิฎฐ์ วัดกระทุ่ม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

พิธีแต่งตั้งเจ้าคณะแขวง

พิธีแต่งตั้งเจ้าคณะแขวง

พิธีแต่งตั้งเจ้าคณะแขวง        พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  มอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง         พระมหาประดิษฐ์ ฉายา โอภาโส  อายุ ๗๐ พรรษา ๔๙ วิทยฐานะ ป.ธ.๙, ศน.บ.  สังกัดวัดรัชฎาธิษฐาน แขวงคลองซักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมทานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐาน พระอารามหลวง และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงฉิมพลี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงฉิมพลี         พระครูประกาศโพธิกิตติ์ (ประสพชัย) ฉายา ปภากโร อายุ ๕๘ พรรษา ๓๕ วิทยฐานะ น.ธ.เอก สังกัดวัดโพธิ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหาคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงบางระมาด ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงบางระมาด  พระครูกาญจนกิจจารักษ์ (บัณฑิต) ฉายา ปภสฺสโร อายุ ๔๙ พรรษา…