พิธีอัญเชิญหิรัญบัฎเจ้าคณะรอง

พิธีอัญเชิญหิรัญบัฎเจ้าคณะรอง

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เจ้าคณะกรุงเทพเปิดเรียนบาลีวัดศรีเอี่ยม

เจ้าคณะกรุงเทพเปิดเรียนบาลีวัดศรีเอี่ยม

พระเดชพระคุณเจ้าประคุณ พระพรหมวัชรวิมลมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเป็นประธาน

รองสมเด็จพระราชาคณะ

รองสมเด็จพระราชาคณะ

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น พระราชาคณะชั้นหิรัญบัตร

ตั้งรักษาการเจ้าคณะเขตสายไหม

ตั้งรักษาการเจ้าคณะเขตสายไหม

พิธีมอบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะเขตสายไหม เพื่อให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์เรียบร้อยงดงาม

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 63 ปี

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 63 ปี

เนื่องในโอกาสมงคลอายุครบ 63 ปี พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ประกาศ ผู้ดูแลเอกสารประจำสำนักงานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ประกาศ ผู้ดูแลเอกสารประจำสำนักงานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

       เพื่อให้การติดต่อประสานงานในส่วนของสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่พระสังฆาธิการ และผู้ที่มาติดต่อประสานงาน จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ดูแลงานในส่วนต่าง ๆ ดังนี้