มอบเกียรติบัตรและพัดรองแก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

มอบเกียรติบัตรและพัดรองแก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและพัดรอง แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น แห่งคณะสงฆ์ภาค ๑ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม กล่าวถวายรายงาน   พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเจ้าคณะจังหวัด ถวายสักการะ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๘ สำนัก ดังนี้ ๑.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ วัดยานนาวา ๒.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๔ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๓.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๗ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ๔.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑๖ วัดบรมสถล ๕.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑๙ วัดเวฬุวนาราม ๖.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๓๓ วัดพิชยญาติการาม ๗.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๕๕ วัดเทพลีลา ๘.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๖๒ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ณ…