วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะสงฆ์หนกลาง  นำโดย  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และพระมหาเถระ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น 

พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะสงฆ์กรุงเทพ ถวายการต้อนรับพระมหาเถรานุเถระ ซึ่งให้ความเมตตารับอาราธนาจำนวน ๗๓ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล ยังความปลื้มปีติมายังทุกท่านที่ร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระทุกรูป และคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านมา ณ ที่นี้

ภาพถ่ายโดย พระมหาเกรียงไกร ถาวโร  ข้อความโดย พระมหาสหรัฐ ธีรยาโน อับเดทเวบ พระครูภาวนาวิธาน 

Similar Posts