วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ประธานที่ปรึกษาโครงการ มอบหมายให้ ท่านเจ้าคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เจ้าคณะเขตพระนคร เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะทางไอที “หนึ่งวัดหนึ่งเว็บไซต์” 

แก่ตัวแทนเขตคณะสงฆ์/พิเศษ จำนวน ๕๐ รูป ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระครูภาวนาวิธาน วิ.วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ประธานโครงการ เป็นวิทยากรพิเศษ พระมหาอภิมุข กลฺยาณธมฺโม กองงานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เลขานุการโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานโครงการโดย สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ

(อบรมที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช)

Similar Posts