พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี
และเมตตาให้โอวาทและกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบสำนักเรียนวัดมหาธาตุ และตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจแด่คณะกรรมการ,พระภิกษุ สามเณรผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่
พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้
พระสิรินันทมุนี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ เลขานุการรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยกองงานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามต่างๆในกรุงเทพมหานคร
เพื่อถวายกำลังใจ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอบพระปริยัติธรรม อันเป็นรากฐานที่สำคัญของพระศาสนา

Similar Posts