เพื่อให้การติดต่อประสานงานในส่วนของสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่พระสังฆาธิการ และผู้ที่มาติดต่อประสานงาน จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ดูแลงานในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

Similar Posts