สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระเทพวชิรโกศล

รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร