สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระเทพปฏิภาณกวี

เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร