สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์

รองเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย

วัดอมรินทราราม วรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร