สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระสิริชัยโสภณ

เจ้าคณะเขตบางพลัด

วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร