สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระสิทธิศีลการ

เจ้าคณะเขตทุ่งครุ

วัดราชวรินทร์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร