สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระศรีปริยัติดิลก

เจ้าคณะเขตหนองจอก

วัดสามพระยา วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร