สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระวีรธรรมมุนี

เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์

ที่อยู่
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เลขานุการเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
พระมหาเนธิทรรศน์ ถาวรจิตฺโต ป.ธ.๗
วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร