สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระวิเชียรโมลี

รองเจ้าคณะภาค ๑

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

รองเจ้าคณะภาค ๑
เจ้าอาวาสวัดหนัง ราชวรวิหาร

วิทยฐานะ

เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

ที่อยู่
วัดหนัง ราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร