สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระราชวิริยาลังการ

เจ้าคณะเขตธนบุรี

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร