สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระราชรัตนสุนทร

เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร