สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระมหาเกรียงไกร ถาวโร

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

ผู้ดูแลเรื่อง

ฝ่ายสื่อสารและสาระสนเทศ

วิทยฐานะ

นักธรรมชั้น เอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พุทธศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)

ที่อยู่
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร