สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระมหาอภิมุข กลฺยาณธมฺโม

เรื่องเอกสาร ศ.ต.ภ. / วีซ่า

ผู้รับแลเรื่อง

เรื่องเอกสาร ศ.ต.ภ. / วีซ่า

วิทยฐานะ

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พุทธศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

ที่อยู่
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร