สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระมหาสายพิณ สํวรายโน ป.ธ.๗

ผู้ช่วยเลขานุการเจ้ากรุงเทพมหานคร

ดูแลเรื่อง

ผู้ดูแลเอกสารประวัติพระสังฆาธิการในการเสนอแต่งตั้ง
ผู้ดูแลเอกสารทั่วไป (๐๑)

วิทยฐานะ
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
นิติศาสตร์บัณฑิต

ที่อยู่
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร