สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม

กองงานเลขานุการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

พระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
กองงานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

วิทยฐานะ

เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ที่อยู่
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร