สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระพิมลภาวนาพิธาน วิ.

เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร