สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระปริยัติโศภณ

เจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร