สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระธรรมวชิรเมธี

เจ้าคณะภาค ๑

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

เจ้าคณะภาค ๑
เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

วิทยฐานะ

เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

ที่อยู่
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร