สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระธรรมวชิราจารย์

รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร