สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระธรรมวชิรมุนี วิ.

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

วิทยฐานะ

เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (อ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (ปร.ด

ที่อยู่
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานค