สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระครูอาทรศาสนกิจ

เจ้าคณะเขตบางรัก

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร