สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระครูวรกิจจาทร

เจ้าคณะเขตสวนหลวง

วัดปากบ่อ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร