สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระครูปรีชาวุฒิกร

เจ้าคณะเขตบางบอน

วัดบางบอน แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร