เจ้าคณะกรุงเทพเปิดเรียนบาลีวัดศรีเอี่ยม

เจ้าคณะกรุงเทพเปิดเรียนบาลีวัดศรีเอี่ยม

พระเดชพระคุณเจ้าประคุณ พระพรหมวัชรวิมลมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเป็นประธาน

การประชุมพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพ

การประชุมพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพ

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส รองเจ้าอวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ประจำภาค ๑ นำโดย พระราชสุทธิธรรมาจารย์ ประธานคณะกรรมการ ฯ พระราชนันทมุนี กรรมการ พระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และกรรมการ/เลขานุการทุกรูปได้ลงพื้นที่วัดเวฬุวนาราม โดยมี พระครูวิวิธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนารามผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์และกรรมการที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง ได้ถวายการต้อนรับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานครและกรรมการมหาเถรสมาคม พระปริยัติโศภณ เจ้าคณะเขตดอนเมือง พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระครูปริยัตคุณาทร เจ้าคณะแขวงสีกัน-ทุ่งสองห้อง  และกองงานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมพิธีและให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ด้วย ในการนี้  วัดเวฬุวนาราม นำโดย พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ จร.รจว. เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์และกรรมการที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง ได้เข้าร่วมพิธีและถวายข้อมูลอย่างพร้อมเพรียงคณะกรรมการ โดยประธานคณะกรรมการ ฯ ประจำภาค ๑ ได้กล่าวเปิดพิธีโครงการ ฯ ปรารภถึงก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ได้ให้นโยบายโดยมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการได้ลงพื้นที่มาดูความพร้อม ถวายคำแนะนำก่อเมื่อวันที่ ๒๕…

ตรวจการณ์คณะสงฆ์เขตลาดกระบัง

ตรวจการณ์คณะสงฆ์เขตลาดกระบัง

 พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมหารมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยกองเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการณ์คณะสงฆ์(ตรวจเยี่ยมวัด,เยี่ยมเจ้าคณะปกครอง) เขตลาดกระบัง ณ วัดลานบุญ  โดยมี พระมงคลบุญเขต เจ้าคณะเขตลาดกระบัง เจ้าอาวาสวัดลานบุญ เจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส ในเขตลาดกระบัง ถวายการต้อนรับ และถวายรายงานการดำเนินงานต่างๆ กรอบการตรวจการณ์คณะสงฆ์  โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ๓. การเผยแผ่ ๔. การสารารณูปการ และการสาธารณ สงเคราะห์ ๕. เรื่องอื่น ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองเห็นสมควร New Gallery

พิธีถวายคัมภีร์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

พิธีถวายคัมภีร์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ “พระพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 15 สิงหาคม 65  พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้        พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และได้จัดพิธีมอบคัมภีร์ฯ เพื่อนำไปถวายวัดทั่วราชอาณาจักร  โดยในวันนี้…

ให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

ให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เมตตามาให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง โดยมี พระมหาขวัญชัย อติชาโต อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นผู้กล่าวถวายรรายงาน New Gallery

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูวิมลศาสนการ

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูวิมลศาสนการ

        วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูวิมลศาสนการ (ประหยัด ญาณสิทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน อายุ ๗๒ ปี ๕๐ พรรษา พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ เป็นประธานดำเนินงาน        พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสิรินันทมุนีว่าที่รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม        พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เจ้าคณะเขตพระนคร เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นผู้แทนจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย บูชาอัฐิธาตุพระครูวิมลศาสนการ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัด และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร…

ร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ พระครูอาทรบุญกิจ

ร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ พระครูอาทรบุญกิจ

       พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ พระครูอาทรบุญกิจ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด อดีตเจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์ เขตบางพลัด           โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ณ วัดน้อยนางหงษ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. New Gallery