คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระครูอาทรบุญกิจ(หลวงพ่อบุญรอด สุเมโธ)

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระครูอาทรบุญกิจ(หลวงพ่อบุญรอด สุเมโธ)

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูอาทรบุญกิจ(หลวงพ่อบุญรอด สุเมโธ)อายุ ๘๓ ปี พรรษา ๖๑ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด อดีตเจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงส์ พระเดชพระคุณ พระราชอุดมมงคล (หลวงปู่วิสิทธิ์ นนฺทิโย อายุ ๑๐๐ ปี) เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เป็นประธานดำเนินงานและเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เป็นผู้แทนจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัดและเจ้าคณะพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดน้อยนางหงส์แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ท่านเจ้าคุณ พระสิริชัยโสภณ เจ้าคณะเขตบางพลัด เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม รก.เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงส์ พระครูสุพจนธาดา เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน เจ้าอาวาสวัดบางยี่ขัน ถวายการต้อนรับพระมหาเถระ พระเถรานุเถระและเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ถวายกัปปิยภัณฑ์บำเพ็ญกุศลรวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ผ้าไตร ๗๗ ไตรสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร …