เจ้าคณะกรุงเทพเปิดเรียนบาลีวัดศรีเอี่ยม

เจ้าคณะกรุงเทพเปิดเรียนบาลีวัดศรีเอี่ยม

พระเดชพระคุณเจ้าประคุณ พระพรหมวัชรวิมลมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเป็นประธาน