การประชุมพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพ

การประชุมพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพ

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส รองเจ้าอวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)

การประชุมพระสังฆาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมพระสังฆาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะเขต รองเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

บำเพ็ญกุศลศพ พระครูกิตติมงคลรัตน์

บำเพ็ญกุศลศพ พระครูกิตติมงคลรัตน์

วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๑๖.๐๐ น.คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดย พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูกิตติมงคลรัตน์ (แก้ว กิตฺติสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส (เซิงหวาย)

พิธีเปิดปฐมนิเทศอบรมถวายความรู้พระนวกะ

พิธีเปิดปฐมนิเทศอบรมถวายความรู้พระนวกะ

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เมตตาเป็นประธานเปิดปฐมนิเทศการอบรม ถวายความรู้และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระนวกะ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

แต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดโพธิ์พุฒตาล และวัดตะล่อม

แต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดโพธิ์พุฒตาล และวัดตะล่อม

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบตราตั้งแต่งตั้งให้ พระมหาเกษม ปริธมฺโม อายุ ๕๒ พรรษา ๒๘ วิทยฐานะ ป.ธ. ๗ สังกัดวัดแหลมทราย ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล และได้มอบใบตราตั้ง พระมหาบุญลือ ปณฺณโก อายุ ๔๔ พรรษา ๒๒ วิทยฐานะ ป.ธ.๙ พธ.ม. สังกัดวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดตะล่อม ตามลำดับ 

วัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

วัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะสงฆ์หนกลาง เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

อบรมซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ปี พ.ศ. 2566

อบรมซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ปี พ.ศ. 2566

ศาสนกิจอบรมซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 21 มิถุนายน 2566

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพพระครูประทุมโชติวัฒน์

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพพระครูประทุมโชติวัฒน์

วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร (ทุกวัดในกรุงเทพมหานคร) โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ หลวงพ่อ พระครูประทุมโชติวัฒน์ (เจริญ โชติวโร อายุ ๘๑ พรรษา ๖๑) อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่โต๊ะหมู่บูชา พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม ที่หน้าตู้พระธรรม ท่านเจ้าคุณ พระสิรินันทมุนี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดนางนอง วรวิหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาสรีระสังขาร ที่เครื่องทองน้อยหน้าหีบมุก พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัด…

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระครูสกลธรรมสาธก

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระครูสกลธรรมสาธก

วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร (ทุกวัดในกรุงเทพมหานคร) โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ หลวงพ่อ พระครูสกลธรรมสาธก (เตียง กิตฺติสมฺปนฺโน อายุ ๘๐ พรรษา ๕๗) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาระบือธรรม โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่โต๊ะหมู่บูชา พระเดชพระคุณ พระราชสุตาภรณ์ เจ้าคณะเขตสายไหม เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม ที่หน้าตู้พระธรรม พลตรีสาละวิน อุทรักษ์…