วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูวิมลศาสนการ (ประหยัด ญาณสิทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน อายุ ๗๒ ปี ๕๐ พรรษา พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ เป็นประธานดำเนินงาน

       พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสิรินันทมุนีว่าที่รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม

       พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เจ้าคณะเขตพระนคร เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นผู้แทนจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย บูชาอัฐิธาตุพระครูวิมลศาสนการ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัด และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดลำกระดาน แขวงคลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

        พระเดชพระคุณ พระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะเขตคลองสามวา มอบหมายให้ พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงคลองสามวา เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสามวา และพระครูวิธานวรานุกิจ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลำกระดาน ถวายการต้อนรับพระมหาเถระ  พระเถรานุเถระ  และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ

ถวายกัปปิยภัณฑ์บำเพ็ญกุศลรวมทั้งสิ้น

จำนวน ๒๖๑,๐๐๐ บาท ผ้าไตร ๔๐ ไตร

สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป ที่ได้บริจาคปัจจัยและผ้าไตรร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระสังฆาธิการมรณภาพ

Similar Posts