ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑0 มีนาคม ๒๕๖๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีลิขิต ที่ กผพช ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหน ซึ่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้งโดยการเสนอของคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานครได้มีมติให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานกรรมการ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒. พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการ วัดปทุมคงคา
๓ . พระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการ วัดบวรนิเวศวิหาร
๔. พระธรรมวชิรมุนิ กรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการ วัดมหาธาตุยุว’ราช’รังสฤษฎิ้
๕. พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ วัดอรุณราชวราราม
๖. พระธรรมภาณ’พิลาส เจ้าคณะภาค ๔ กรรมการวัดคูยาง/กำแพงเพชร
๗. พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการ วัดสระเกศ
๘. พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค ๑๗ กรรมการ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๙. พระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑ – ๒ – ๓ (ธ) กรรมการ วัดชูจิตรธรรมาราม/พระนครศ1อยุธยา
๑๐. พระธรรมพุทธิมงคล วัดป่าเลไลยก์/สุพรรณบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. พระธรรมเสนาบดี วัดพระธาตุดอยสุเทพ/เชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. พระธรรมวัชรวิสุทธ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายสิปป้บวร แก้วงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Similar Posts