พิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดเปาโรหิตย์

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งให้ พระครูสมุห์ ชัยพล โสภโณ  น.ธ.เอก, ป.ภว., พธ.บ., พธ.ม.(สาขาวิปัสสนาภาวนา) อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๒๐ พระวิปัสสนาจารย์ สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. ดำรงตำแหน่งเป็น “เจ้าอาวาสวัดเปาโรหิตย์”
โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เมตตาเป็นประธานมอบตราตั้ง ณ อุโบสถวัดเปาโรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Similar Posts