พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
สำหรับพระนวกะ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ.
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ประธานดำเนินโครงการฯ
เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระนวกะ
ประจำปี ๒๕๖๕ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(เป็นเวลา ๓๐ วัน หรือตามสมัครใจปฏิบัติ)
พระมหาสายพิณ สํวรายโน
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
กล่าวถวายรายงาน
พระอาจารย์บำรุง จตฺตมโล
เป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์
คุณแม่พรทิพย์ โรจตระการ
ถวายความอุปถัมภ์สถานที่ ภัตตาหาร น้ำปานะ
และทุกประการตลอดโครงการ
ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโมกขมังคลานุสรณ์
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

Similar Posts