พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภัตตาหารถวาย แด่สามเณรผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานผ้าไตรจำนวน ๓ ไตร ในการอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เวลา ๐๙.๐๐ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางถึงภายในพระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

จากนั้น พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เข้าถวายเครื่องสักการะ แด่ พระพรหมวชิราธิบดี พระอุปัชฌาย์ และ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปยังโต๊ะหมู่พระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กราบ ๓ ครั้ง และถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทั้งเชิญผ้าไตรประทาน จำนวน ๓ ไตร มอบผ้าไตรแก่นาค

หลังจากเสร็จพิธีบรรชาสามเณร พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถวายภัตตาหารพระราชทานแก่สามเณรผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ลำดับสุดท้าย พระพรหมวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และคณะสงฆ์
พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันถ่ายหมู่ ก่อนจะนำสามเณรเพื่อไปเข้าร่วมพิธีอุปสมบทตามวัดต่างๆสืบต่อไป

Similar Posts