พิธีเข้ารับพระราชทานทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค และ ๙ ประโยค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
กระดานข่าวคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยบัญชาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ มอบให้ พระพรหมวัชรวิมลมุนี (บุญชิต ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, กรรมการมหาเถรสมาคม และ พระราชวชิราธิบดี เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมถวายการต้อนรับพระมหาเปรียญธรรม ๖ ประโยค และ พระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๔๐๒ รูป เข้ารับพระบัญชาทรงตั้งพระเปรียญธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยในเบื้องต้นนั้น พระมหาเปรียญก็ดี หรือ สามเณรเปรียญก็ดี จักต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเข้มงวดก่อนเข้ารับการทรงตั้งในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม จากหน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง นอกจากนี้ พระมหาเปรียญและสามเณรเปรียญทุกรูปยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับประเคนภัตตาหารพระราชทานทั้ง ๒ วันอีกด้วย นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในนามคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ขอแสดงมุทิตาจิตยินดีกับความสำเร็จของพระมหาเปรียญและสามเณรเปรียญทุกรูปมา ณ ที่นี้

Similar Posts