พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาส และ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ณ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ จำนวน ๖ รูป และมอบตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ จำนวน ๑๔ รูป แด่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยมอบโอวาทและกำชับพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๗ และ ๓๘ อย่างสมบูรณ์

(๑)  บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
(๒)  ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดนั้น ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ คำสั่งของมหาเถรสมาคม
(๓)  เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์
(๔)  ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล  เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ได้ให้โอวาทแด่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ จำนวน ๑๔ รูป ให้ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสอย่างสุดความสามารถ เพื่อช่วยกันดูแลรักษาวัด    และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

เจ้าอาวาส เป็นผู้ปกครองวัดตามมาตรา ๓๖ เป็นผู้แทนของวัดตามมาตรา ๓๑ วรรค ๓ เป็นเจ้าพนักงานวัดตามมาตรา ๔๕ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคณะสงฆ์และการพระศาสนา เพราะเป็นศูนย์รวมงานการคณะสงฆ์และการพระศาสนา ในมาตรา ๓๗ และ ๓๘ ได้บัญญัติหน้าที่และอำนาจเจ้าอาวาสไว้โดยชัดเจน และในมาตรา  ๒๓ และ ๓๙ ได้บัญญัติบังคับให้การแต่งตั้งเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม ว่าโดยเฉพาะหลัก เกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ บัญญัติไว้ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ตามความในข้อ ๖, ๒๖ และ ๒๗  มีข้อควรทราบดังนี้

๑) หลักเกณฑ์   กล่าวคือคุณสมบัติ

(๑)  คุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ ตามความในข้อ ๖ 
(๒)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ตามความในข้อ ๒๖

๒) วิธีการแต่งตั้ง

(๑) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าสังกัด ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
(๒)  ให้เจ้าคณะอำเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

 

Similar Posts