ข่าวสารการตรวจการคณะสงฆ์ ในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร

ตรวจการคณะสงฆ์เขตสาทร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานตรวจการคณะสงฆ์เขตสาทร ในการนี้มีพระเทพวชิรโกศล รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิรนายก รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิราธิบดี เจ้าคณะเขตพระนคร เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิโรดม เจ้าคณะเขตสาทร พระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม พระครูอาทรประสิทธิโสภณ เจ้าคณะแขวงสาทร พร้อมด้วยเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตสาทร ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานเขตสาทร ผู้แทนสถานศึกษาในเขตสาทร และไวยาวัจกรวัดยานนาวาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เขตสาทรประกอบด้วย  ๑.วัดยานนาวาพระอารามหลวง  ๒.วัดสุทธิวราราม  ๓.วัดบรมสถล ๔.วัดลุ่มเจริญศรัทธา

อ่านเพิ่ม

ตรวจการคณะสงฆ์คณะสงฆ์เขตคลองสาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมตรวจการคณะสงฆ์ ประกอบด้วยคณะสงฆ์ ๑ เขต คือ คณะสงฆ์เขตคลองสานมีพระเดชพระคุณ พระราชพิพัฒนโกศล เป็นเจ้าคณะเขตคลองสาน เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหารประกอบด้วยคณะสงฆ์ ๑ แขวง คือ คณะสงฆ์แขวงคลองสานมี พระครูศรีนพคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เป็นเจ้าคณะแขวงคลองสาน มีพระเดชพระคุณ พระราชธรรมมุนี เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เป็นรองเจ้าคณะแขวงคลองสาน ประกอบด้วยวัด ๘ วัด คือ ๑. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ๒. วัดอนงคารามวรวิหาร ๓. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ๔. วัดทองนพคุณ  ๕. วัดเศวตฉัตรวรวิหาร ๖. วัดสุทธาราม ๗. วัดทองเพลง ๘. วัดสุวรรณ พระเดชพระคุณ พระสิรินันทมุนี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหารเมตตาเข้าร่วมตรวจการณ์มีพระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณพระเดชพระคุณ พระราชพิพัฒนโกศล เจ้าคณะเขตคลองสาน เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานอำนวยการ ท่านเจ้าคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เจ้าคณะเขตพระนคร เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวนำข้าสู่การตรวจการณ์ และกล่าวสรุปการตรวจการณ์ พระเดชพระคุณ พระราชพิพัฒนโกศล เจ้าคณะเขตคลองสาน เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กล่าวถวายรายงานและกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งถวายการต้อนรับ และอำนวยความสะดวก  การนี้ เจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส

อ่านเพิ่ม

ตรวจการคณะสงฆ์เขตคลองเตย – วัฒนา เขตพระโขนง – บางนา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุม ตรวจการคณะสงฆ์ เขตคลองเตย – วัฒนา เขตพระโขนง – บางนา มี พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโสภณ เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา เจ้าอาวาสวัดบางนานอกพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิสุนทร เจ้าคณะเขตคลองเตย-วัฒนา เจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน เป็นประธานอำนวยการท่านเจ้าคุณ พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑๘ ถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมด้วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เลขานุการ พระสังฆาธิการในเขตร่วมประชุมณ.อาคารปฏิบัติธรรมฯ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯโดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ๑. การปกครอง๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์๓. การเผยแผ่๔. การสารารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์๕. เรื่องอื่น ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองเห็นสมควร ภาพ : วัดสะพาน เขตคลองเตย

อ่านเพิ่ม

ตรวจการณ์คณะสงฆ์เขตลาดกระบัง

 พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมหารมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยกองเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการณ์คณะสงฆ์(ตรวจเยี่ยมวัด,เยี่ยมเจ้าคณะปกครอง) เขตลาดกระบัง ณ วัดลานบุญ  โดยมี พระมงคลบุญเขต เจ้าคณะเขตลาดกระบัง เจ้าอาวาสวัดลานบุญ เจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส ในเขตลาดกระบัง ถวายการต้อนรับ และถวายรายงานการดำเนินงานต่างๆ กรอบการตรวจการณ์คณะสงฆ์  โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ๓. การเผยแผ่ ๔. การสารารณูปการ และการสาธารณ สงเคราะห์ ๕. เรื่องอื่น ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองเห็นสมควร New Gallery

อ่านเพิ่ม

ลงพื้นที่ตรวจการณ์คณะสงฆ์ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน

ตรวจการณ์คณะสงฆ์เขตบางขุนเทียน  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนีกรรมหารมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยกองเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการณ์คณะสงฆ์(ตรวจเยี่ยมวัด,เยี่ยมเจ้าคณะปกครอง) วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน โดยมี พระครูพัฒนธรรมคุณ เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม พระมหาสันติภาพ สนฺตจิตฺโต เลขานุการเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน พร้อมคณะสงฆ์วัดธรรมคุณาราม ถวายการต้อนรับ และถวายรายงานการดำเนินงานต่างๆ ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระวิเชียรโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑  พระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ร่วมสังเกตการณ์และถวายกำลังใจแด่คณะทำงาน กรอบการตรวจการณ์คณะสงฆ์  โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ๓. การเผยแผ่ ๔. การสารารณูปการ

อ่านเพิ่ม